Regulamin

1. DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE
Palety.info.pl

Palety.info.pl platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, dostępna w domenie Palety.info.pl, należąca do Interfeo, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 6971667662

REGULAMIN

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów na platformie Palety.info.pl prowadzonej przez Sprzedającego.

PALETY.INFO.PL

Prowadzona przez Palety.info.pl, na zasadach określonych w Regulaminie, platforma handlowa on-line, o charakterze otwartym. Dostępna jest w domenie Palety.info.pl

UŻYTKOWNIK

Podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Palety.info.pl w ramach Palety.info.pl, na zasadach określonych w Regulaminie

REJESTRACJA KONTA

Procedura zakładania Konta przez Użytkownika platformy.

TOWAR

Przedmiot Oferty.

KONTO

Prowadzony dla Użytkownika przez Palety.info.pl pod unikalną nazwą zbiór zasobów z danymi użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach platformy.

OFERTA

Propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedającego na ustalonych przez niego warunkach. Oferta zawiera cenę i opis Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Palety.info.pl.

SPRZEDAJĄCY

Użytkownik chcący zbyć lub zbywający Towary w wystawiając Oferty.

KUPUJĄCY

Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Towary w ramach Palety.info.pl

TRANSAKCJE

Zawieranie i wykonywanie umów sprzedaży Towarów między Użytkownikami- Sprzedającymi i Kupującymi, przesyłki odbywają się w swoim zakresie przez wybranych dostawców usług kurierskich.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Użytkownikami platformy Palety.info.pl mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - mogą one we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.2. Osoby fizyczne które nie prowadzą w ramach Palety.info.pl działalności gospodarczej dokonują rejestracji umożliwiającej dokonywanie zakupów i sprzedaż Towarów.

2.3. Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2.1, dokonują Rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego. Wymagane jest podanie wyszczególnionych w nim danych.

2.4. Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. W chwili, gdy Użytkownik potwierdza Rejestrację dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy nim a Palety.info.pl, jej przedmiotem są usługi świadczone przez platformę w ramach Palety.info.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.

2.5 Osoby, o których mowa w art. 2.1, mogą nabywać Towary bez konieczności uprzedniej Rejestracji i posiadania Konta. W takim przypadku, po dodaniu Towarów do koszyka Użytkownik powinien podać odpowiednie dane, które są wymagane w formularzu a konieczne do finalizacji zawieranej umowy ze Sprzedającym. Z chwilą nabycia Towaru ww. podmiot zawiera umowę - jej przedmiotem są usługi świadczone przez Palety.info.pl w ramach Palety.info.pl, na warunkach określonych w Regulaminie.

2.6. Użytkownik winien jest na bieżąco aktualizować dane, które podał w ustawieniach Konta. Po Rejestracji zabrania się usuwania danych zawartych w ustawieniach, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.

2.7. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w Palety.info.pl po podaniu adresu e-mail oraz hasła. Logowanie do Palety.info.pl za pośrednictwem usługi zautomatyzowanych rozwiązań powoduje takie same skutki, jak logowanie bezpośrednio na stronie internetowej Palety.info.pl. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta w Palety.info.pl po podaniu adresu email. Korzystanie ze zautomatyzowanych rozwiązań, w szczególności oprogramowania wywołującego logowanie, następuje na ryzyko Użytkownika, który korzysta z takiego oprogramowania.

2.8. Podmiot może dokonać Rejestracji więcej niż jednego Konta, jednak wymagane jest przyporządkowanie innego adresu e-mail do poszczególnych Kont. Użytkownik nie może dopuścić się czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

2.9. Podmiotowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem:

  • a. udostępnienia Konta, które ma status "Konto Firmowe" osobom należycie związanym z jego działalnością,
  • b. udostępnienia Konta, które ma status "Osoba prywatna" małżonkowi.

2.10. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto bez podania przyczyny.

TRANSAKCJE

3. OFERTY

Kategoria Towaru musi odpowiadać jego specyfice.

4. TOWARY ZAKAZANE

4.1. Niedozwolone jest wystawianie na Transakcji Towarów, których obrót może naruszyć obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich - w szczególności prawa autorskie, jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

4.2. Towary Zakazane nie mogą być określane jako dodatek lub gratis do oferty.

 
5. ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI

5.1. Treść Oferty powinna być:
- rzetelna i kompletna 
- może wprowadzać w błąd innych Użytkowników (podane muszą być prawdziwe właściwości Towaru, takie jak: stan, marka, jakość, pochodzenie, producent) 
- treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, dotyczącymi ochrony praw konsumentów. Odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie ponosi Użytkownik.

5.2. W chwili opublikowania Oferty, Sprzedający wyraża zgodę na wykorzystanie treści wystawionej przez siebie Oferty w całości lub w części w celach promocyjno-marketingowych. Sam natomiast jest związany z jej treścią od chwili pojawienia się jej na platformie. Wprowadzanie zmian zmieniających właściwości lub całkowitą zmianę Towaru jest zabronione.

6. PRZEBIEG

6.1. Sprzedający określa czas trwania Oferty. Jej zakończenie następuje wraz z upływem ustalonego przez niego czasu lub po naciśnięciu przycisku usuń w przypadku gdy przed jego zakończeniem Sprzedający zbył Towar.

6.2. Sprzedający może zakończyć Ofertę w dowolnym czasie po naciśnięciu przycisku usuń.

7. ZAWARCIE UMOWY

7.1. Palety.info.pl nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikami. Palety.info.pl nie gwarantuje, że zbywający oraz nabywający Towar są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.

8. ROLA PALETY.INFO.PL

8.1. Palety.info.pl jest platformą umożliwiającą wystawianie aukcji sprzedaży przez Użytkowników, nie odpowiada za zachowania Użytkowników, które są nienależyte. Palety.info.pl nie odpowiada za niewykonanie lub złe wykonanie umów wiążących Użytkowników a i za zachowania stanowiące naruszenie postanowień Regulaminu. Palety.info.pl nie ponosi również odpowiedzialności za: 
- jakość Towarów
- legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty
- bezpieczeństwo Towarów 
- prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.
- zdolność Sprzedających do zbywania Towarów 
- wypłacalność Kupujących

8.2. Jeżeli  Oferta narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, Palety.info.pl może zakończyć przed czasem lub usunąć Ofertę.

8.3. Jeżeli działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, Palety.info.pl może: a. upomnieć go, wysyłając do niego wiadomość e-mail. b. udzielić mu ostrzeżenia za pośrednictwem, wysyłając do niego wiadomość e-mail. c. zablokować jego konto.

8.5. Niezależnie ww. postanowień Regulaminu i ich zastosowania przez Palety.info.pl, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podjęte działania lub zaniechania związane z korzystaniem z platformy. W szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Palety.info.pl lub innych Użytkowników.

9. INNE ZOOBOWIĄZANIA

9.1. Użytkownik nie może podejmować działań negatywnie wpływających na bezpieczeństwo funkcjonowania platformy lub szkodą innym Użytkownikom.

9.2. Znaki towarowe, wszelkie informacje, grafika, layout stanowią przedmiot praw Palety.info.pl lub Użytkowników. Stanowią one przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

9.3. Wykorzystywanie w jakimkolwiek ww. materiałów wymaga każdorazowo zgody Palety.info.pl i nie może naruszać postanowień Regulaminu, interesów Palety.info.pl lub jego Użytkowników oraz powszechnie obowiązującego prawa. Zabrania się: a. wykorzystywania przez podmioty trzecie oznaczeń elementów grafiki - logo, zdjęć, opisów, które należą do Palety.info.pl b. udostępniania informacji zawartych na Palety.info.pl w innych serwisach internetowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10. PRYWATNOŚĆ

10.1. Palety.info.pl zbiera i przetwarza dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności.

11. USUNIĘCIE KONTA W PALETY.INFO.PL

Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto na platformie Palety.info.pl

12. KONTAKT I REKLAMACJE

12.1. W sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego dokumentu Użytkownik może kontaktować się z Palety.info.pl w formie: a. za pomocą adresu email palety@palety.info.pl znajdującego się w zakładce kontakt.

13. Palety.info.pl wszelkie prawa zastrzeżone.